ระบบดูแลนักเรียน

Please enter your Username and Password
 Username :
 Password :

ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้นถึงจะเข้าได้ เข้าไม่ได้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จำนวนที่เข้าใช้ผ่านมา
1
เกรียงไกร สิงห์ตาคำ
ใช้มาแล้ว 148 ครั้ง
2
ทัศนีย์ ขวัญส่ง
ใช้มาแล้ว  ครั้ง
3
นงคราญ มงคลเคหา
ใช้มาแล้ว 791 ครั้ง
4
พิไรกุล แก้วคำงาม
ใช้มาแล้ว 193 ครั้ง
5
เพชรจันทร์ โขลา
ใช้มาแล้ว 168 ครั้ง
6
ฟองคำ ราชคม
ใช้มาแล้ว 5 ครั้ง
7
ลำปาง มาตราช
ใช้มาแล้ว  ครั้ง
8
ศุภกิจ ราชคม
ใช้มาแล้ว 60 ครั้ง
9
สมชาติ ราชคม
ใช้มาแล้ว 111 ครั้ง
10
เสียงพิน เสือก่านคำ
ใช้มาแล้ว 259 ครั้ง
11
สุภา ศรีอายุ
ใช้มาแล้ว 264 ครั้ง
12
แสงเมือง บุรีเพีย
ใช้มาแล้ว 626 ครั้ง
13
อุไรวรรณ สนชาวไพร
ใช้มาแล้ว 365 ครั้ง
14
จันทรภัทร สลีสองสม
ใช้มาแล้ว 29 ครั้ง
15
ดวงใจ บุตระไชย
ใช้มาแล้ว 1 ครั้ง
16
ลักษณาภรณ์ สุรินทร์
ใช้มาแล้ว 19 ครั้ง
17
สุมินตรา มีชัย
ใช้มาแล้ว 6 ครั้ง
18
นุชจิฬา ราชคม
ใช้มาแล้ว 27 ครั้ง
19
สุพศิน บุญสูง
ใช้มาแล้ว 53 ครั้ง
20
พัชรี มิยกรณ์
ใช้มาแล้ว 32 ครั้ง
21
เสกสรร ราชคม
ใช้มาแล้ว 4 ครั้ง
22
ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
ใช้มาแล้ว 23 ครั้ง
23
ธนกิจ ไชยมาดี
ใช้มาแล้ว  ครั้ง
24
ปนัดดา สำราญจิตร
ใช้มาแล้ว 15 ครั้ง